لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک شرکت ها

لیست قیمت های ترجمه رسمی مدارک شرکت ها (روزنامه رسمی، اساسنامه، آگهی تغییرات و ...) در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)

60,000

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

2

آگهی تغییرات و آگهی تصمیمات (برگ کوچک)

40,000

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

( آگهی بزرگ تغییرات و تصمیمات شصت هزار تومان )

3

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت و شرکت نامه

105,000

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

(قیمت اوراق پشت و رو، صد و پنج هزار تومان)

4

اساسنامه ثبت شرکتها (هر صفحه)

45,000

روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)

( برای اساسنامه فرمی، هر صفحه چهل و پنج هزار تومان و در صورتی که غیر فرمی باشد، هر صفحه شصت هزار تومان)