لیست قیمت تمبر دادگستری و امور خارجه

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

هزینه تأیید دادگستری برای هر سند

60,000
2

هر صفحه سربرگ مترجم یا بسته به نظر کارشناس امور خارجه

6,000