لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک بیمه

لیست قیمت های ترجمه رسمی مدارک بیمه در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

دفترچه بيمه

30,000

مهر و امضای شعبه صادر کننده

2

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه ( هر صفحه)

60,000

مهر و امضای شعبه صادر کننده

3

لیست بیمه (تا ده نفر)

45,000

لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت بیمه یا به همراه مهر باجه دریافت تأمین اجتماعی

(قیمت هر صفحه ترجمه لیست بیمه بزرگ کارکنان هر صفحه شصت هزار تومان)

4

گواهي عدم خسارت بيمه خودرو

45,000

مهر بیمه

(قیمت ترجمه نیم برگ سی هزار تومان و تمام برگ چهل و پنج هزار تومان)

5

برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی (هر صفحه)

45,000

حتماً مهر آخرین شعبه را داشته باشد.

(هر صفحه چهل و پنج هزار تومان)