لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک بانکی، مالی و مالیاتی

لیست قیمت های ترجمه رسمی مدارک بانکی، مالی و مالیاتی در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

دفترچه حساب پس انداز

45,000

مهر و امضای شعبه لازم است و گاهی اوقات امور خارجه تأیید نمی کند.و در صورت پایین بودن رقم، دادگستری تأیید می کند.

2

گردش حساب جاری (پرینت بانکی)

45,000

با مهر و امضای امور بین الملل و به زبان فارسی یا در صورتیکه بانک امور بین الملل نداشته باشد، با مهر و امضای معرفی شده از جانب بانکها (مبالغ پایین موجودی را دادگستری شاید با مهر و امضای شعبه تأیید ¬کند.)

(قیمت تا ده سطر، چهل و پنج هزار تومان و بیش از ده سطر، صفحه ای شصت هزار تومان)

3

گواهی بانکی (موجودی حساب)

45,000

با مهر و امضای امور بین الملل و به زبان فارسی یا در صورتیکه بانک امور بین الملل نداشته باشد، با مهر و امضای معرفی شده از جانب بانکها (مبالغ پایین موجودی را دادگستری با مهر و امضای شعبه شاید تأیید ¬کند.)

4

گواهي واريز ماليات بر ارث

75,000

برای تأیید امور خارجه رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي

(قیمت هر صفحه هفتاد و پنج هزار تومان)

5

ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی

60,000

رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي

(هر صفحه شصت هزار تومان)

6

برگ تشخیص مالیات، برگ مالیات قطعی (هر صفحه)

45,000

مهر کارشناس امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی

7

فيش بانكي، قبض پرداخت ماليات

45,000

(قیمت هر صفحه چهل و پنج هزار تومان)

8

اوراق قضایی (دادنامه، رأی دادگاه و پرونده حقوقی))

105,000

مهر شعبه دال بر بلامانع بودن ترجمه

(قیمت ترجمه هر صفحه صد و پنج هزار تومان)

9

بارنامه و برگ سبز گمرکی

75,000

مهر صادر کننده

(قیمت ترجمه هر صفحه هفتاد و پنج هزار تومان)

10

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

45,000

در صورتی که مربوط به شرکت خصوصی باشد، روزنامه رسمی یا کپی برابر اصل باید ارایه شود.